Regulamin serwisu webpraktyk.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego webpraktyk.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez ESPECJALISCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832738, kapitał zakładowy: 5000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: os. Bohaterów II Wojny Światowej 66/1, 61-383 Poznań, NIP: 7822880172, REGON: 385737848, zwanego dalej Usługodawcą.
 • W ramach Serwisu webpraktyk.pl Usługodawca przedstawia informacje dotyczące możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie pozycjonowania, tworzenia stron internetowych i sklepów internetowych.
 • Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • Wiadomość e-mail, na adres: kontakt@webpraktyk.pl,
  • telefonicznie pod numerem: +48 730 117 004,
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
  • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej webpraktyk.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
  • Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
  • Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  • Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

  § 2 DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
  • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  • Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zapytanie ofertowe – informacja Użytkownika skierowana do Usługodawcy za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Serwisu, zmierzająca do otrzymania przez Użytkownika oferty Usługodawcy w zakresie świadczonych usług;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako Umowa) wybranego Towaru, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;
  • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy dokument.

  § 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  • Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, korzystania z formularza Zapytania ofertowego, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
  • Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
   • urządzenie z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
   • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
  • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 4 USŁUGI

 • Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zapytania ofertowego,
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  • prowadzenie Konta Użytkownika,
  • uzyskiwanie informacji o stanie realizacji prowadzonych Usług,
  • uzyskiwanie innych informacji o usłudze.
 • Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy, oferowanych przez niego usługach, jak i inne treści prezentowane w Serwisie.
 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 • Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zapytania ofertowego, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. IV i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.
 • Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po rozpoczęciu realizacji usługi. Rejestracja wykonywana jest przez administratora serwisu, użytkownik otrzymuje dane dostępowe na adres e-mail podany drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 • Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

§ 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

 • Szczegółowe informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie Usługi prezentowane w Serwisie są zgodne z opisem zawartym na stronie internetowej.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ppkt. 1, Usługodawca przesyła Użytkownikowi, na podany w formularzu Zapytania ofertowego adres e-mail, ofertę zawarcia Umowy zawierającą informacje o Usłudze wraz z jej wyceną, a także dane do zapłaty.
 • Usługodawca jest związany ofertą o której mowa w ppkt. 4 powyżej w ciągu 7 dni od jej przesłania do Użytkownika.
 • W celu zawarcia Umowy Użytkownik przesyła Usługodawcy informacje o przyjęciu oferty Usługodawcy. Użytkownik będący Konsumentem potwierdza w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim zapoznanie się z Regulaminem oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy. W chwili otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o której mowa w zdaniu poprzednim zawarta zostaje Umowa.
 • Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 • Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Serwisie obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 • Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 • Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi.
 • Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:
  • Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, zostaje zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie.
 • Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia usług. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

§ 6 PŁATNOŚCI I REALIZACJA 

 • Ceny Usług podawane są w złotych polskim, nie zawierają podatku VAT 23%.
 • Użytkownik dokonuje płatności za usługi za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Usługodawca przystępuje do realizacji usług niezwłocznie po oświadczeniu pisemnej woli przesłanej drogą elektroniczną przez Usługobiorcę co do realizacji usługi.
 • Usługodawca na stronach internetowych Serwisu bądź w przesłanej w odpowiedzi na Zapytanie ofercie, informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w Serwisie internetowym Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawcy przysługuje, według jego wyboru, prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym lub naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • Usługodawca w ofercie bądź na stronach internetowych Serwisu w opisie Usługi informuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Usługi i jej dostawy
 • Jeżeli dla Usług objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 • W przypadku wybranych Usług, Usługodawca zgodnie z treścią informacji prezentowanej w ich opisach może zaoferować również inne związane z nim usługi dodatkowe.

§ 7  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi.
 • Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na realizację Usługi.

§ 8 POUFNOŚĆ

 • Usługodawca i Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o drugiej stronie Umowy w związku z wykonywaniem Umowy oraz realizacji Usług Serwisu, także po zakończeniu ich realizacji.
 • Z obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej zwalnia Usługodawcę lub Użytkownika, będącego Przedsiębiorcą jedynie pisemna zgoda drugiej strony Umowy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez samą stronę lub podmioty przez niego upoważnione.

§ 9 REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługę najwyższej jakości.
 • Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres os. Bohaterów II Wojny Światowej 66/1, 61-383 Poznań, na adres poczty elektronicznej: kontakt@webpraktyk.pl, numer telefonu +48 730 117 004.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien wskazać cel i powód roszczenia.
 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, może uzyskać także bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: os. Bohaterów II Wojny Światowej 66/1, 61-383 Poznań, na adres poczty elektronicznej: kontakt@webpraktyk.pl.
  • Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

  § 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Usługodawca ponosi względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
  • Usługodawca oraz Przedsiębiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 5000 zł.
  • Usługodawca jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

  § 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

  § 13  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  • Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
^